Get Adobe Flash player

ลงทะเบียน


Featured

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนคำม่วงจัดกิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม"สิ่งแวดล้อมดีตามวิถีพอเพียง" เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นผู้ให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 5 ห้องละ 5 คน จะนวน 150 คน เข้าร่วมอบรม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. เทศบาลคำม่วง ชมภาพิจกรรม
อบรม2562 007 อบรม2562 011
อบรม2562 003 อบรม2562 013
อบรม2562 014 อบรม2562 027

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017