Get Adobe Flash player

ลงทะเบียนโรงเรียนคำม่วง มีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 ฐาน  ดังนี้

1. ฐานการเรียนรู้ “สืบสานมรดก ภูมิปัญญากาฬสินธุ์ ถิ่นโปงลาง”

เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ทั้งด้านดนตรีและนาฏศิลป์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วงโปงลางโรงเรียนคำม่วง” ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   และให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ จนสามารถทำการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในนอกสถานศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมดังนี้

1) กิจกรรมนาฏศิลป์ และ

2) กิจกรรมกิดนตรีพื้นบ้าน

1

2. ฐานการเรียนรู้ “ศาสตร์ศิลป์ถิ่นแพรวา งามสง่าด้วย GSP”

เป็นฐานการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะให้นักเรียนทอผ้าแพรวา เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและมีการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยได้นำโปรแกรม GSP มาออกแบบลวดลายโดยเลือกลายหลักเป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียนคำม่วง ลายคั่นเป็นลายนักเรียนชายหญิง ลายเชิงผ้าเป็นลายช่อศาลาทรงไทย และสอดแทรกลายพื้นฐานดั้งเดิมของชาวภูไทยบ้านโพน พร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น “คำม่วงแพรวา” ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคำม่วงเป็นผ้าทอมือใช้เป็นผ้าคลุมไหล่หรือผ้าประดับซึ่งใช้ในโอกาสต่าง ๆ

IMG20191213120705

3. ฐานการเรียนรู้ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล สู่หัวใจความพอเพียง”

เป็นฐานการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด เพื่อให้ได้ทั้งกระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนำผลที่ได้มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้นกันในตัวเอง รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพร้อมกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับมนุษย์ตลอดไป สอดคล้องกับ 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ  ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

1) กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และ

2) กิจกรรม Science Show

sci

4. ฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ใส่ใจมูลมังสร้างสรรค์คนดี”

 เป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิต ตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ความคิด ความเชื่อ กฎระเบียบ ค่านิยม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้สร้างสรรค์ ปลูกฝัง ถ่ายทอด ให้นักเรียนเกิดความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจและร่างกายอย่างสันติสุขและยั่งยืน ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้

1) ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

2) ใส่ใจมูลมัง และ

3) สร้างสรรค์คนดี

so

5. ฐานการเรียนรู้ “ปลูกฝังทักษะการทำงานสืบสานอุดมการณ์สหกรณ์”

โรงเรียนคำม่วงมุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน จึงได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อปลูกฝังให้กับนักเรียนโดยการก่อตั้งสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนคำม่วงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ และมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังการซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รักการทำงาน มีความรับผิดชอบ สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งได้

sa

6. ฐานการเรียนรู้ “สืบสานศาสตร์พระราชาด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ”

เป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น ทั้งด้านการเกษตร ด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจ และด้านการนำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในท้องถิ่น มีการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสร้างคุณค่าให้พืชเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ มันเทศ เผือก เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้

1) กิจกรรมเกษตรพอเพียง    และ

2) กิจกรรมการทำเบเกอรี่

gn

โดยในแต่ละฐานการเรียนรู้มีครูและนักเรียนแกนนำรับผิดชอบสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์จากฐานการเรียนรู้ในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องมีการจัดทำคู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการประเมินผลกิจกรรมเพื่อนำจุดเด่นจุดด้อยมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป


Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017