Get Adobe Flash player

Popular

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เป้าประสงค์

ข้อ 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อ 2. ผู้เรียนมีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เป็นระบบ มีขั้นตอน วิธีการที่ชัดเจน มีส่วนร่วมมีความต่อเนื่องยั่งยืนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

1.2 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร และสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

1.3 พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านตามพหุปัญญา ตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม ในศตวรรษที่ 21

1.4 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนว Active Learning เช่น การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) เป็นต้น และส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

1.6 ส่งเสริมการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและตามสภาพจริง

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำ

เป้าประสงค์

 ข้อ 3 นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 2.1 ลดจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียน

 2.2 ดำเนินการตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และกองทุนเพื่อความเสมอภาค

 ทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร

เป้าประสงค์

ข้อ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

3.1 พัฒนาครูให้มีความรู้และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

3.2 ส่งเสริมความประพฤติ การรักษาวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.3 จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ

3.4 พัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

3.5 ลดภาระงานและงานเอกสารที่ไม่จำเป็น ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 เป้าประสงค์

ข้อ 5 ผู้เรียน ครู และบุคลากร มีการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและประเทศชาติ

 กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 4.1 ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต

 4.2 ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ

 จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เอื้อต่อการเรียนรู้

 4.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและของชาติ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

ข้อ 6   โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและการมีส่วนร่วม

5.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนที่ชัดเจน

5.2 นำระบบบริหารจัดการคุณภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการ

5.3 นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้

5.4 พัฒนาระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้

5.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีการบูรณาการมากขึ้น

5.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา

5.7 บริหารจัดการตามแนวคิดค่านิยมองค์กร KM TEAMS อย่างยั่งยืน


Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017