Get Adobe Flash player

ลงทะเบียน


Popular

1.การสร้างโอกาสทางการศึกษา
             กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
                     และเท่าเทียมกัน     
                             กระบวนงานที่ 1 ประกันโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
2.การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
             กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน
        ได้อย่างมีคุณภาพ
                              กระบวนงานที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
                              กระบวนงานที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
              กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเน้นกระบวนการบริหาร
     และการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน
                               กระบวนงานที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
                               กระบวนงานที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                               กระบวนงานที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                               กระบวนงานที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
                               กระบวนงานที่ 5 พัฒนาระบบการวางแผน นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
                               กระบวนงานที่ 6 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
                               กระบวนงานที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหาร
             กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
                              กระบวนงานที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
                              กระบวนงานที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.ระดมและจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในสังคม
             กลยุทธ์ที่ 5  ระดมและจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
               ในสังคม
                              กระบวนงานที่ 1 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา
                              กระบวนงานที่ 2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017