Get Adobe Flash player

ลงทะเบียน


Popular

1.นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.นักเรียนมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้
3.นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและสร้างงานได้
4.นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตามความถนัดและความสนใจ
5.นักเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริตและมีรายได้ระหว่างเรียน
6.นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
7.นักเรียนมีการพัฒนาสุขภาพ สุนทรียภาพ บุคลิกภาพ การแสดงออก
และทักษะการจัดการTop 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017