Get Adobe Flash player

Most Hit

ประวัติโดยสังเขปโรงเรียนคำม่วง
โรงเรียนคำม่วง  ได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่  2  มกราคม พ.ศ. 2518 โดยมี นายสถิต  จิตจักร  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีครูบรรจุครั้งแรก  3  คน  เปิดสอนชั้น ม.ศ.1 ครั้งแรก   เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2518 มีนักเรียน  2  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  67  คน
khammuang  

ปีการศึกษา  2526
มีครู  40 คน  นักเรียน  20  ห้องเรียน จำนวน  747คน  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.)  รุ่นที่ 1

ปีการศึกษา  2529
มีครู  42  คน  นักเรียน  24  ห้องเรียน  จำนวน  624 คน ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  2  ห้องเรียน

ปีการศึกษา  2533
มีครู  45  คน  นักเรียน 26  ห้องเรียน  จำนวน  845  คน  โดยมีนายประมาณ  โพนเฉลียว  เป็นอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา  2535
มีครู  47 คน  นักเรียน  28  ห้องเรียน  จำนวน  997 คน โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล  จำนวน 1 หลัง  พร้อมบ้านพักนักการภารโรงจำนวน 1 หลัง รั้วล้อมโรงเรียนอย่างดี และโรงเรียนคำม่วงได้รับบริจาคเครื่องทำน้ำเย็น  จำนวน 2 เครื่อง จากคุณแม่ประเทือง ดำรงกุลและคณะ

ปีการศึกษา  2536
มีครู  45  คน  นักเรียน 29 ห้องเรียน  จำนวน  1,180 คน  และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ลำดับที่ 2  ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์

ปีการศึกษา  2537
มีครู  46  คน  นักเรียน  32  ห้องเรียน  จำนวน  1,255  คน โดยมีนายสมาน ปัญญา เป็นผู้อำนวยการ และโรงเรียนได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 เครื่องจากคณะครูและศิษย์เก่าโรงเรียนคำม่วง


techer


ปีการศึกษา  2538

มีครู  50  คน  นักเรียน  36 ห้องเรียน จำนวน 1,422คน  โดยมีนายใบ ไชยศรี เป็นผู้อำนวยการ และรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณ 500,000 บาท

ปีการศึกษา  2540
มีครู  50  คน  นักเรียน  42  ห้องเรียน  จำนวน  1,516  คน  นักการภารโรง 5 คน และยาม 1 คน

ปีการศึกษา  2541
มีครู  50  คน  นักเรียน  43  ห้องเรียน  จำนวน  1,561  คน  นักการภารโรง 5 คน โดยมีนายประมาณ  โพนเฉลียว เป็นผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา  2542
มีครู  49  คน  นักเรียน  39 ห้องเรียน  จำนวน  1,418  คน  โรงเรียนคำม่วง ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-4 ทุกคน

ปีการศึกษา  2543
มีครู  47  คน  นักเรียน  32  ห้องเรียน  จำนวน  1,342  คน  นักการภารโรง 5 คน โดยมีนายพิทักษ์ เพิ่มศิลป์ เป็นผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา  2544
มีครู  43  คน  นักเรียน  31  ห้องเรียน  จำนวน  1,342  คน  นักการภารโรง 5 คน  โดยมีนายพิทักษ์ เพิ่มศิลป์ เป็นผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา  2545
มีครู  44  คน  นักเรียน  32  ห้องเรียน  จำนวน  1,349  คน  นักการภารโรง 5 คน  ครูพิเศษ  จำนวน  6 คน โดยมีนายพิทักษ์ เพิ่มศิลป์ เป็นผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา  2546
มีครู  45  คน  นักเรียน  32  ห้องเรียน  จำนวน  1,331  คน นักการภารโรง  5 คน   ครูพิเศษ จำนวน 7  คน  โดยมีนายพิทักษ์ เพิ่มศิลป์   เป็นผู้อำนวยการ

ำหรับปีการศึกษา 2545-2546 โรงเรียนคำม่วงได้ทำการเปิดสอน  2 หลักสูตรด้วยกัน คือ หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2521 และพุทธศักราช 2524  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้จัดอบรมปฏิบัติการขยายผลให้กับโรงเรียนภายในสหวิทยาเขตแพรวาและโรงเรียนในกลุ่ม กส.7 เพื่อให้นำไปเปิดสอนในปีต่อไป  โรงเรียนคำม่วง สังกัดสหวิทยาเขตแพรวา  ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน คือ
    1. โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา          
    2. โรงเรียนคำม่วง    
    3. โรงเรียนสามชัย                   
    4. โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 
    5. โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม       
    6. โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา
    ตั้งแต่เริ่มบริหารงานในระบบสหวิทยาเขต  โรงเรียนคำม่วงเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหวิทยาเขตแพรวา ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่าสหวิทยาเขตคำม่วง และเปลี่ยนชื่อในเวลาต่อมาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทั่วไปของชุมชน  โดยมีผู้อำนวยการของโรงเรียนคำม่วง  คือนายพิทักษ์ เพิ่มศิลป์   ดำรงตำแหน่งประธานสหวิทยาเขตแพรวา และในปี 2545 ได้เปลี่ยนแปลงสำนักงานที่ตั้งสหวิทยาเขตแพรวา  เป็นโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ปี พ.ศ.2547
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงระบบบริหารการศึกษาเป็นรูปแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งโรงเรียนคำม่วงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  สำนักงานตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนคำม่วงเข้าร่วมโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้เป็น “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” (Master Plan of Lab School Project)

ปีการศึกษา 2553-2554
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนระบบการบริหารงานใหม่ โดยแบ่งระบบการบริหารโรงเรียนเป็นระบบมัธยมศึกษาและประถมศึกษา และจัดให้มีการบริหารเป็นสหวิทยาเขต  ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงเรียนคำม่วง ดังนี้

    -โรงเรียนคำม่วงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
    -โรงเรียนคำม่วง สังกัด สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์ ซึ่งประกอบด้วย  7  โรงเรียน  ดังนี้
       1.โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
       2.โรงเรียนคำม่วง
       3.โรงเรียนสามชัย
       4.โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
       5.โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม
       6.โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา
       7.โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา
โดยมี ผู้อำนวยการพิทักษ์ เพิ่มศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง  ดำรงตำแหน่งประธานสหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์

ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนคำม่วงเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School)
ปีการศึกษา 2558
รงเรียนคำม่วงเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรเพิ่ม 1 หลักสูตร โดยจัดตั้ง โครงการห้องเรียนหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART Class) เพื่อมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนคำม่วงได้รับงบประมาณจัดสร้างหอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) จำนวน 1 หลัง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000 บาท

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนคำม่วงเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1) โรงเรียนเครือข่ายในการขยายองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ร่วมกับโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2) โครงการ KKU Smart Learning ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนคำม่วงได้รับงบประมาณจัดสร้างสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

1) แฟลต (8 ยูนิต) จำนวน 1 หลัง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,978,000 บาท

2) ถังน้ำ ค.ศ.ล.18/12 จำนวน 1 หลัง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 542,300 บาท

3) อาคารเรียน 324 ล/55-ก จำนวน 1 หลัง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 26,985,000 บาท


Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017