Get Adobe Flash player

Popular

 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางวายุพิษ นาสงวน 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุวจี  ภูหนองโอง นายจักรี  ชมภูศรี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
นางสุกัญญา  ศรีมงคล นางสาวนตชา  จันทหงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
นางนันท์ปพร  เจนนามแก้ว นางสาวชบาไพร  ดลจำรัส
ครูชำนาญการพิเศษ ครู คศ.3
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ratanapon kanchana
นางรัตนาพร  ศรีขัดเค้า
นางสาวกาญจนา  ศิริภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู คศ.1
กศ.ม.บริหารการศึกษา
คบ. ภาษาอังกฤษ
Hemmin Anutara
นายเหมมิญช์ แซงรัมย์คุณดี
นางสาวอนุตรา บุญทัน
ศศ.บ.ภาษาจีน
ศศ.บ.ภาษาจีน
ครูอัตราจ้าง
 ครูอัตราจ้าง


Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017