Get Adobe Flash player

Most Hit

 

โรงเรียนคำม่วงตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ 4 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46180 โทรศัพท์ 0-4387-9050 

โทรสาร 0-4360-2099

 ปรัชญาโรงเรียน

“กยิราเจ กยิราเถนํ” ทำอะไรทำจริง

 คติพจน์ของโรงเรียน               

เราจะเคารพบูชาคุณความดี

เครื่องหมายประจำโรงเรียน      

ดอกบัวคู่และศาลาทรงไทย  หมายถึง  เราเคารพบูชาคุณความดี

logokm

 

อักษรย่อโรงเรียน

ค.ม.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน    

ต้นประดู่ หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทนและความกล้าแกร่ง

เอกลักษณ์โรงเรียน

ยิ้มง่าย ไหว้สวย

อัตลักษณ์โรงเรียน

วิชาการดี  มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนคำม่วงเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) บนวิถีความพอเพียง

 

 

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017