Get Adobe Flash player

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
นายประกาศิต  ฉายจรัส 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
นายเจริญ โทไข่ษร นายศรชัย  ช่อรักษ์
นายคมสัน  หาระทา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ
ค.บ.พลศึกษา ค.บ.พลศึกษา ค.บ.พลศึกษา


 

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017