Get Adobe Flash player

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายทำเนียบ คะอังกุ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย
 tipawan
นางสาวทิพวรรณ  ทองทวี นางเกษรินทร์  ดลอารมณ์ นางอรสา  ศรีเวียง
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
กศ.บ ภาษาไทย ค.บ.ภาษาไทย ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
 ภาสนย
นายถวิล  ดลอารมณ์ นางทิพย์อุทัย ชาคำเรือง นางสาวภาสุณีย์  คำพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูผู้ช่วย
ค.บ.ภาษาไทย กศ.ม.หลักสูตรและการสอน กศ.บ ภาษาไทย


Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017