Get Adobe Flash player

Featured

โรงเรียนคำม่วงได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผลการการแข่งขันดังนี้

Thaiday2560 04Thaiday2560 06
Thaiday2560 09Thaiday2560 14
Thaiday2560 16Thaiday2560 17


  1. 1.กิจกรรมการเขียนเรียงความ    มัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงนิชราวัลย์ นังกะทา          ระดับ เหรียญทอง             ชนะเลิศ

นางสาวทิพวรรณ์ ทองทวี            ครูผู้ฝึกสอน                     (35 โรงเรียน)

  1. 2.กิจกรรมการเขียนเรียงความ    มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวธิดารัตน์ สุภารี               ระดับ เหรียญทอง             ลำดับที่ 13

นางสาวอารยา ผาสุก                 ครูผู้ฝึกสอน                     (34 โรงเรียน)

  1. 3.กิจกรรมการเขียนตามคำบอก  มัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงพรรณิภา สังคะหิรัญ         ระดับ เหรียญทอง             รองชนะเลิศอันดับ 1

นางอรสา ศรีเวียง                     ครูผู้ฝึกสอน                     ( 40 โรงเรียน)

  1. 4.กิจกรรมการเขียนตามคำบอก  มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายกิตติภณ วริวรรณ                ระดับ เหรียญทองแดง        ลำดับที่ 14

นายยุทธพิชัย มีภูคำ                   ครูผู้ฝึกสอน                     (40 โรงเรียน)

  1. 5.กิจกรรมการคัดลายมือ          มัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงสมฤทัย ลำไพ                ระดับ เหรียญทอง             ลำดับที่   4

นางสาวทิพวรรณ์   ทองทวี           ครูผู้ฝึกสอน                     (40 โรงเรียน)

  1. 6.กิจกรรมการคัดลายมือ          มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายวัชรพล ศรีประทุท                ระดับ เหรียญทอง             รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวเจริญชัย เจริญทรัพย์         ครูผู้ฝึกสอน                     (38 โรงเรียน)

  1. 7.กิจกรรมแต่งคำประพันธ์        มัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงวิภาดา ชัยชมพู              ระดับ เหรียญทอง             ลำดับที่ 9

นายถวิล ดลอารมณ์                   ครูผู้ฝึกสอน                     (26 โรงเรียน)

  1. 8.กิจกรรมแต่งคำประพันธ์        มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายณัฐพล ดีประวี                    ระดับ เหรียญทอง             รองชนะเลิศอันดับ 2

นายทำเนียบ คะอังกุ                   ครูผู้ฝึกสอน                     (24 โรงเรียน)

  1. 9.กิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA มัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีณะพรม       ระดับ เหรียญเงิน              ลำดับที่ 19       

นางเกษรินทร์ ดลอารมณ์             ครูผู้ฝึกสอน                     (40 โรงเรียน)

  1. 10.กิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวชัญญา ฉายฉันท์             ระดับ เหรียญเงิน              ลำดับที่ 20       

นางสาวทิพย์อุทัย ชาคำเรือง         ครูผู้ฝึกสอน                     (39 โรงเรียน)

ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017