Get Adobe Flash player

Featured

โรงเรียนคำม่วงนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางจารุวรรณ รัตนมาลี และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงคุณครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ ทักษะการดำเนินชีวิต มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี แต่ยากจน ดูภาพกิจกรรม


waikru2560 09 waikru2560 11
waikru2560 14 waikru2560 43

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017