Get Adobe Flash player

ลงทะเบียน


Featured

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 โรงเรียนคำม่วงนำโดย ท่านผู้อำนวยการอัคเรศศ์ ป้องกัน และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล OBEC SCQA โดยมี ผอ.ภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เป็นประธานการประเมิน ณ หอประชุมโรงเรียนคำม่วง

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017