Get Adobe Flash player

ลงทะเบียน


Featured

วันจันทร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนคำม่วงจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาจีน และกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวัฒนธรรมประเพณีจีน นิทรรศการอาหารจีน หมั่นโถวทอดและเครื่องดื่มชานมไข่มุก珍珠奶茶 จากนักเรียนชุมนุมภาษาจีน การแข่งขันทักษะภาษาจีน การแสดงละคร การแสดงผลงานของนักเรียนในรายวิชาภาษาจีนทุกระดับชั้น ชมภาพกิจกรรม
148522010 3167905319976100 2520475841315097185 o

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017