Get Adobe Flash player

ลงทะเบียน


Featured

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนคำม่วงจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด ขาว-แดง เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนายนิพนธ์ ไชยณรง ถาวรวุฒิ นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานเปิดงาน มี นายอัคเรศศ์ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หันมาสนใจกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคี
kmsport2564 03

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017