Get Adobe Flash player

ลงทะเบียน


Featured

วันที่ 5 คุลาคม 2563 โรงเรียนคำม่วงได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดย มี ท่านสุดใจ สุปัญบุตร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานกรรมการการประเมิน นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน คือ เด็กหญิงรักลดา รักชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนายปวรุต บุตรวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นกเรยนพระราชทาน 1 ๒๐๑๐๐๖ 0 resizeนกเรยนพระราชทาน 1 ๒๐๑๐๐๖ 3 resize
นกเรยนพระราชทาน 1 ๒๐๑๐๐๖ 6 resizeนกเรยนพระราชทาน 3 ๒๐๑๐๐๖ 24 resize

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017