Get Adobe Flash player

ลงทะเบียน


Featured

โรงเรียนคำม่วงจัดอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาศทางการเรียนรู้ของ กสศ. วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคำม่วง นักเรียนเข้ารับการอบรม 77 คน โดยมี ผอ.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการอบรม กิจกรรมการอบรม มี 3 หัวข้อ คือ การทำปุ๋ยหมัก การปลูกผักไฮโดรโปนิก และการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
อบรมทนเรยนฟรยากจนพเศษ 9 03 2563 166

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017