Get Adobe Flash player

ลงทะเบียน


Featured

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนคำม่วง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและ ต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง กิจกรรมมีการเล่าประวัติวันคริสต์มาส การแสดงละครภาษาอังกฤษ การประกวดชุดซานตาคอส ณ หอประชุมโรงเรียนคำม่วง โดยมี ผอ.จารุวรรณ รัตนมาลี เป็นประธาน
CristmasDay251261 05 CristmasDay251261 04
CristmasDay251261 02 469464

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017