Get Adobe Flash player

อัลบั้มวีดีโอ

ลงทะเบียน


Popular
นายประสงค์ เทียบจันทึก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางวันทนา ปัญญพิมพ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น


นางสาวสุวจี ภูหนองโอง
นางรุ่งฤดี นารวิน
นางสาวสุจิตรา ยโสธรา

 หัวหน้า ผู้ช่วย ผู้ช่วย
งานจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
นางสาวสุกัญญา  ศรีมงคล
หัวหน้า
นางสาวจิรภา ภูพันนา
ผู้ช่วย
งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
นางสุพรรษา  พลลีละ
หัวหน้า
นายธนพล มหากาล นางสาวโชติกา ภูมิศาสตร์
นายณัฐทวี เนมินทร์
ผู้ช่วย ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
นางสาวนลิน พลโคกก่อง
ผู้ช่วย
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวรุ่งฤดี นารวิน
หัวหน้า
นายจักรี ชมภูศรี
ผู้ช่วย
งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
นางจินตนา สวัสดี
หัวหน้า
 
นางทิพยา  รินทราช
นางเยาวเรศ ปิ่นขจร
 นางสาวน้ำฝน  สายโยธา
ผู้ช่วย ผู้ช่วย  ผู้ช่วย
งานนิเทศการศึกษา
นายจักรี  ชมภูศรี
หัวหน้า
นายณัฐทวี เนมิน
ผู้ช่วย
นายเกียรติชัย  คะอังกุ
ผู้ช่วย
งานแนะแนว
นางบุศรา พลเชียงสา
หัวหน้า
 นางสาวนลิน พลโคกก่อง นายคมสันติ์ หาระทา
ผู้ช่วย ผู้ช่วย
งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
นางทัศนีย์ ณ กาฬสินธุ์
หัวหน้า
 
 นางอรวรรณ  สารขันธ์ นางสาวอรวดี  ศรีบัว
นางสาวออนวดี  สันประภา
 ผู้ช่วย ผู้ช่วย ผู้ช่วย
งานโรงเรียนในฝัน
นางทัศนีย์ ณ กาฬสินธ์
หัวหน้า
งานพัฒนาสื่อและเทคโลยีการศึกษา
นางวรรณิภาภรณ์ ยนยุบล
หัวหน้า
 
นายศิริโยทิน สีรักษ์ นายศุภชัย สุริโย
ผู้ช่วย ผู้ช่วย

งานโสตทัศนูปกรณ์


นายธีระพงษ์  แก้วคำ
หัวหน้า
นายปารมี  เขาวงษ์ นายณัฐทวี  เนมินทร์
นายศุภชัย สุริโย
ผู้ช่วย ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางนันปพร  เจนนามแก้ว


หัวหน้า

นายประกาสิทธิ์  ฉายจรัส นายสามารถ สวัสดี นางสาวรุ่งฤดี นาระวิน
ผู้ช่วย ผู้ช่วย ผู้ช่วยนางสาวสุจิตรา ยโสธรา


หัวหน้า

งานสำนักงานธุรการฝ่าย
นางสาวสุวจี  ภูหนองโอง
หัวหน้า
นางสาวจิรภา  ภูพันนา
ผู้ช่วย
งานทะเบียน
นางวันทนา  ปัญญพิมพ์
หัวหน้า
นายธนพล  มหากาล นางสาวสุจิตรา ยโสธรา
ผู้ช่วย ผู้ช่วย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

นายกำพล พลเชียงสา
หัวหน้า
นางนันทา  มีฤทธิ์
นางนันปพร  เจนนามแก้ว
นางสาวนตชา  จันทะหงษ์
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

นายณัช แจ้งสูงเนิน
ผู้ช่วย
 
ข่าวสารการศึกษาต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


เฟสบุ๊คโรงเรียนคำม่วงพยากรณ์อากาศวันนี้


สถิติการเข้าชมเว็บไซท์

796913
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
179
302
1025
793405
9595
12432
796913

Your IP: 54.211.135.32
Server Time: 2019-07-23 12:32:36
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017